dnes je 1.12.2023

Expert pre stavebné úrady
Produkt manažér

2023.03 Úvodník


Ing. Nadežda Fuksová

Vážení čitatelia,

v aktuálnom čísle časopisu Experta pre stavebné úrady sa dočítate o nariadení odstránenia stavby zmeny, ktoré prináša nová stavebná legislatíva. Kompletné spracovanie zmien pre vás pripravila Mgr. Eva Berníková. Upozorňujeme, že nová právna úprava na úseku územného plánovania a výstavby prináša množstvo zmien, kde výnimkou nie je ani inštitút nariadenia odstránenia stavby.

Ako možno komparovať českú a slovenskú legislatívu z hľadiska stavebného práva? JUDr. Milan Sklenár, PhD. pre vás pripravil kompletné porovnanie aj s upozornením na rozdiely v záväzných stanoviskách dotknutých orgánov. Taktiež poukázal na problematiku lehôt a postupov pri vydávaní záväzných stanovísk dotknutých orgánov.

Odporúčame prečítať si i praktické riešenia problémov z praxe:

Návrh na opravu chýb v katastrálnom operáte v roku 2023.

Zápis väčšinového vlastníka nehnuteľnosti na LV v roku 2023.

Archivácia a vydávanie listu vlastníctva v roku 2023.

S prianím príjemného čítania


Ing. Nadežda Fuksová

odborná redaktorka

Nové v on-line časopise

Články
Nariadenie odstránenia stavby - zmeny, ktoré prináša nová stavebná legislatíva

Prvky vplývajúce na výstavbu v Českej republike

Otázky a odpovede

Odstránenie stavby z pohľadu vydania stavebného povolenia v roku 2023

Protest prokurátora voči priebehu stavebného konania z pohľadu obce v roku 2023

S on-line časopisom získavate:

  • orientáciu v neustále sa meniacej problematike stavebníctva a stavebného práva,
  • praktické rady a odporúčania odborníkov pri riešení problémov z Vašej praxe,
  • príklady a riešenia konkrétnych situácií v praxi,
  • nájdete tu úplné znenie právnych predpisov z oblasti stavebného práva,
  • neustále aktualizovaný obsah, aby ste mali prístup len k zaručeným informáciám,
  • bezplatný odpovedný servis,
  • jednoduché vyhľadávanie - obyčajným zadaním kľúčového slova,
  • rady a tipy z praxe autorského kolektívu či konkrétne prípadové štúdie.

Autorský kolektív

JUDr. Milan Sklenár
JUDr. Milan Sklenár

Je hlavným štátnym radcom na sekcii legislatívnej na Ministerstve dopravy a výstavby SR a externý doktorand na katedre správneho a environmentálneho práva na Právnickej fakulte, Univerzity Komenského v BA.

Ing. Mária Hrmová
Ing. Mária Hrmová

Má 12 ročnú prax v oblasti odpadového hospodárstva.  Pomáhať firmám v nakladaní s odpadmi počas jej pôsobenia v rôznych spoločnostiach jej učarovalo natoľko, že som sa rozhodla v tejto oblasti založiť vlastné podnikanie. Podstata jej podnikania spočíva v poskytnutí komplexného zabezpečenia riešení pre firmy v oblasti životného prostredia-odpady ,voda ,ovzdušie . Dokáže zabezpečiť analýzu súčasného stavu nakladania s odpadom u zákazníka a poskytnúť mu komplexný balík služieb. Považuje sa za spoľahlivú a zodpovednú osobnosť.  Roky sa venuje poskytovaniu poradenstva na Slovensku v službách a legislatíve v odpadovom hospodárstve.

Ing. Peter Šimurka
Ing. Peter Šimurka

Má 18-ročnú prax v štátnej správe od radového úradníka na Okresnom úrade, cez inšpektora a vedúceho odboru integrovaného povoľovania a kontroly v Slovenskej inšpekcii životného prostredia až po hlavného inšpektora pre oblasť integrovaného povoľovania a kontroly v Slovenskej inšpekcii životného prostredia. Následne pôsobil ako riaditeľ Odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky. Počas svojej praxe realizoval reálny výkon štátnej správy a to vydávaním rozhodnutí - stavebné povolenia na vodné stavby a príslušné povolenia podľa vodného zákona a výkonom štátneho dozoru a z toho plynúcich ďalších krokov. Následne na SIŽP vydávanie integrovaných povolení - komplexné povolenia pre prevádzky ako sú prevádzky pre chemický priemysel, poľnohospodársku výrobu, nakladanie s odpadom atď. obsahujúce podmienky podľa osobitných predpisov (voda, odpady, ovzdušie, stavebný zákon atď., výkon environmentálnych kontrol - ukladanie opatrení na nápravu a pokút. Okrem vyššie uvedeného aj kontrola výkonu štátnej správy na jednotlivých inšpektorátoch v rámci SR. Ako hlavný inšpektor na SIŽP koordinovanie činnosti všetkých inšpektorov v rámci SR, metodické usmerňovanie atď. Na MŽP SR ako riaditeľ odboru zodpovednosť za tvorbu právnych predpisov, vydávaní rozhodnutí, komunikácia s EÚ, príprava podkladov pre vedenie MŽP SR atď. Počas celého času aktívna účasť na konferenciách a seminároch ako prednášajúci, prednášanie na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre a Technickej univerzite v Zvolene.

Ing. Alžbeta Bajáková
Ing. Alžbeta Bajáková

Absolventka inžinierskeho štúdia odboru „Architektonické konštrukcie a projektovanie“ na Stavebnej fakulte STU v Bratislave. Energetike sa venuje 4 roky v spoločnosti Delphia. Spoločnosť Delphia poskytuje komplexné služby v oblasti energetiky budov už 12 rokov.

Mgr. Ivan Poruban
Mgr. Ivan Poruban

Zameriava sa na obchodné a občianske právo, stavebné právo a EIA, korporátne právo a M&A, právo nehnuteľností, civilné a správne súdne spory, pracovné právo a BOZP. Je členom SLOVENSKEJ ADVOKÁTSKEJ KOMORY od roku 2011.

 
OBSAH
VESTNÍKY MINISTERSTIEV