dnes je 19.1.2022

Input:

Účastníctvo v povoľovacích konaniach a dotknutá verejnosť v konaní EIA

1.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.01.1.6 Účastníctvo v povoľovacích konaniach a dotknutá verejnosť v konaní EIA

Mgr. Ivan Poruban, advokát, Advokátska kancelária Grand Oak Legal

V súvislosti s procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie je častá otázka, aký vzťah má účasť v konaní o posudzovaní vplyvov na životné prostredie na okruh účastníkov v nadväzujúcom územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní.

Účastníctvo v správnom konaní a v jednotlivých povoľovacích konaniach podľa stavebného zákona

Všeobecná úprava účastníctva v správnych konaniach je obsiahnutá v § 14 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. - správny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej ako „správny poriadok”) nasledovne:

„Účastníkom konania je ten, o koho právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach sa má konať alebo koho práva, právom chránené záujmy alebo