dnes je 19.1.2022

On-line časopis: Expert pre stavebné úrady
Produkt manažér

2021.04 Úvodník


Ing. Nadežda Fuksová

Vážení čitatelia,

v aktuálnom čísle časopisu – Expert pre stavebné úrady – sa dočítate o súčasnom legislatívnom postupe rekodifikácie stavebného práva. Rok 2021 priniesol do oblasti stavebného práva novú nádej na dokončenie rekodifikácie. Začiatok prípravy umožňuje predkladateľovi novej právnej úpravy dopracovávať návrhy podľa potrieb a ostane mu čas na včasné skončenie legislatívneho procesu. Viac sa dočítate v článku od JUDr. Milana Sklenára.

V tomto čísle časopisu sa zaoberáme i právnymi princípmi v stavebnom zákone. Upozorňujeme, že všetky právne oblasti musia stáť na pevných základoch, ktoré neodporujú základným hodnotám právneho štátu. Práve z tohto dôvodu je potrebné poukázať na základné princípy, ktoré by sa mali nachádzať vo všetkých právnych oblastiach. Článok – Úvahy o zakotvení právnych princípov v stavebnom zákone – rieši komplexe pohľad na právne princípy v stavebnom zákone.

Aké sú kompetencie stavebného úradu z pohľadu životného prostredia? Ing. Peter Šimurka v článku poukazuje na kompetencie stavebného úradu vo vzťahu k osobitným predpisom pre oblasť životného prostredia.

Odporúčame prečítať si i praktické riešenia príkladov z praxe:

 • Postup stavebného úradu a účastník konania v roku 2021.

 • Vzdialenosť medzi domami a tienenie z pohľadu stavebného zákona v roku 2021.

 • Vydanie stavebného povolenia v obci v roku 2021.

 • Dodržanie lehôt stavebných úradov v roku 2021.

 • Osadenie drobnej stavby na hranici pozemku v roku 2021.

S prianím príjemného čítania


Ing. Nadežda Fuksová

odborná redaktorka

Nové v on-line časopise

Články
Variantné riešenia rekodifikácie stavebného práva v zmysle Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2020-2024

Energetický certifikát a budovy s takmer nulovou potrebou energie

Stavebné povolenie v roku 2021

Recyklácia a možnosti spracovania stavebného odpadu

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie v kontexte stavebného zákona - I. časť

Účastníctvo v povoľovacích konaniach a dotknutá verejnosť v konaní EIA

Otázky a odpovede
Lehoty stavebného konania počas núdzového stavu v roku 2021

Nahrávanie priebehu pojednávania z pohľadu stavebného zákona v roku 2021

Oznámenie o začatí územného konania rozsiahlej výstavby z pohľadu stavebného zákona v roku 2021

S on-line časopisom získavate:

 • orientáciu v neustále sa meniacej problematike stavebníctva a stavebného práva,
 • praktické rady a odporúčania odborníkov pri riešení problémov z Vašej praxe,
 • príklady a riešenia konkrétnych situácií v praxi,
 • nájdete tu úplné znenie právnych predpisov z oblasti stavebného práva,
 • neustále aktualizovaný obsah, aby ste mali prístup len k zaručeným informáciám,
 • bezplatný odpovedný servis,
 • jednoduché vyhľadávanie - obyčajným zadaním kľúčového slova,
 • rady a tipy z praxe autorského kolektívu či konkrétne prípadové štúdie.

Autorský kolektív

JUDr. Milan Sklenár
JUDr. Milan Sklenár

Je hlavným štátnym radcom na sekcii legislatívnej na Ministerstve dopravy a výstavby SR a externý doktorand na katedre správneho a environmentálneho práva na Právnickej fakulte, Univerzity Komenského v BA.

Ing. Mária Hrmová
Ing. Mária Hrmová

Má 12 ročnú prax v oblasti odpadového hospodárstva.  Pomáhať firmám v nakladaní s odpadmi počas jej pôsobenia v rôznych spoločnostiach jej učarovalo natoľko, že som sa rozhodla v tejto oblasti založiť vlastné podnikanie. Podstata jej podnikania spočíva v poskytnutí komplexného zabezpečenia riešení pre firmy v oblasti životného prostredia-odpady ,voda ,ovzdušie . Dokáže zabezpečiť analýzu súčasného stavu nakladania s odpadom u zákazníka a poskytnúť mu komplexný balík služieb. Považuje sa za spoľahlivú a zodpovednú osobnosť.  Roky sa venuje poskytovaniu poradenstva na Slovensku v službách a legislatíve v odpadovom hospodárstve.

Ing. Peter Šimurka
Ing. Peter Šimurka

Má 18-ročnú prax v štátnej správe od radového úradníka na Okresnom úrade, cez inšpektora a vedúceho odboru integrovaného povoľovania a kontroly v Slovenskej inšpekcii životného prostredia až po hlavného inšpektora pre oblasť integrovaného povoľovania a kontroly v Slovenskej inšpekcii životného prostredia. Následne pôsobil ako riaditeľ Odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky. Počas svojej praxe realizoval reálny výkon štátnej správy a to vydávaním rozhodnutí - stavebné povolenia na vodné stavby a príslušné povolenia podľa vodného zákona a výkonom štátneho dozoru a z toho plynúcich ďalších krokov. Následne na SIŽP vydávanie integrovaných povolení - komplexné povolenia pre prevádzky ako sú prevádzky pre chemický priemysel, poľnohospodársku výrobu, nakladanie s odpadom atď. obsahujúce podmienky podľa osobitných predpisov (voda, odpady, ovzdušie, stavebný zákon atď., výkon environmentálnych kontrol - ukladanie opatrení na nápravu a pokút. Okrem vyššie uvedeného aj kontrola výkonu štátnej správy na jednotlivých inšpektorátoch v rámci SR. Ako hlavný inšpektor na SIŽP koordinovanie činnosti všetkých inšpektorov v rámci SR, metodické usmerňovanie atď. Na MŽP SR ako riaditeľ odboru zodpovednosť za tvorbu právnych predpisov, vydávaní rozhodnutí, komunikácia s EÚ, príprava podkladov pre vedenie MŽP SR atď. Počas celého času aktívna účasť na konferenciách a seminároch ako prednášajúci, prednášanie na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre a Technickej univerzite v Zvolene.

Ing. Alžbeta Bajáková
Ing. Alžbeta Bajáková

Absolventka inžinierskeho štúdia odboru „Architektonické konštrukcie a projektovanie“ na Stavebnej fakulte STU v Bratislave. Energetike sa venuje 4 roky v spoločnosti Delphia. Spoločnosť Delphia poskytuje komplexné služby v oblasti energetiky budov už 12 rokov.

Mgr. Ivan Poruban
Mgr. Ivan Poruban

Zameriava sa na obchodné a občianske právo, stavebné právo a EIA, korporátne právo a M&A, právo nehnuteľností, civilné a správne súdne spory, pracovné právo a BOZP. Je členom SLOVENSKEJ ADVOKÁTSKEJ KOMORY od roku 2011.

 
OBSAH
VESTNÍKY MINISTERSTIEV