dnes je 30.5.2024

Expert pre stavebné úrady
Produkt manažér

2024.01 Úvodník

Ing. Nadežda Fuksová

Vážené čitatelia, vážení čitatelia,

v aktuálnom čísle časopisu - Expert pre stavebné úrady – od 1.4.2024 je účinná novela zákona č. 46/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Ide o rozsiahlu zmenu, a preto vás upozorňujeme, že v tomto čísle časopisu sa budeme podrobne zmenám venovať.

Ďalšou výraznou zmenou je novela zákona o regionálnej investičnej pomoci od 1.4.2024. V tomto čísle časopisu vám bližšie priblížime zmeny, ktoré prináša zákon č. 31/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Odporúčame prečítať si i praktické riešenia príkladov z praxe:

POZOR! Predplatitelia získavajú v rámci predplatného časopisu i tlačenú publikáciu – Znenie zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) účinné od 1.4.2024.

S prianím príjemného čítania

Ing. Nadežda Fuksová

Odborná redaktorka

Nové v on-line časopise

Články

Odvolanie - zmeny, ktoré prináša nová právna úprava (zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbe)

Povoľovanie stavieb podľa zákona o výstavbe a potencionálna budúcnosť novej stavebnej legislatívy

Otázky a odpovede

Komasácie z pohľadu vlastníkov nehnuteľností

Prístupová cesta k budúcej stavbe z pohľadu novej právnej úpravy

Drobné stavby v materskej škole z pohľadu stavebného práva

Povolenie na zváranie z pohľadu stavebných prác na otvorených priestranstvách

S on-line časopisom získavate:

  • orientáciu v neustále sa meniacej problematike stavebníctva a stavebného práva,
  • praktické rady a odporúčania odborníkov pri riešení problémov z Vašej praxe,
  • príklady a riešenia konkrétnych situácií v praxi,
  • nájdete tu úplné znenie právnych predpisov z oblasti stavebného práva,
  • neustále aktualizovaný obsah, aby ste mali prístup len k zaručeným informáciám,
  • bezplatný odpovedný servis,
  • jednoduché vyhľadávanie - obyčajným zadaním kľúčového slova,
  • rady a tipy z praxe autorského kolektívu či konkrétne prípadové štúdie.

Autorský kolektív

JUDr. Milan Sklenár
JUDr. Milan Sklenár

Je hlavným štátnym radcom na sekcii legislatívnej na Ministerstve dopravy a výstavby SR a externý doktorand na katedre správneho a environmentálneho práva na Právnickej fakulte, Univerzity Komenského v BA.

Ing. Mária Hrmová
Ing. Mária Hrmová

Má 12 ročnú prax v oblasti odpadového hospodárstva.  Pomáhať firmám v nakladaní s odpadmi počas jej pôsobenia v rôznych spoločnostiach jej učarovalo natoľko, že som sa rozhodla v tejto oblasti založiť vlastné podnikanie. Podstata jej podnikania spočíva v poskytnutí komplexného zabezpečenia riešení pre firmy v oblasti životného prostredia-odpady ,voda ,ovzdušie . Dokáže zabezpečiť analýzu súčasného stavu nakladania s odpadom u zákazníka a poskytnúť mu komplexný balík služieb. Považuje sa za spoľahlivú a zodpovednú osobnosť.  Roky sa venuje poskytovaniu poradenstva na Slovensku v službách a legislatíve v odpadovom hospodárstve.

Ing. Peter Šimurka
Ing. Peter Šimurka

Má 18-ročnú prax v štátnej správe od radového úradníka na Okresnom úrade, cez inšpektora a vedúceho odboru integrovaného povoľovania a kontroly v Slovenskej inšpekcii životného prostredia až po hlavného inšpektora pre oblasť integrovaného povoľovania a kontroly v Slovenskej inšpekcii životného prostredia. Následne pôsobil ako riaditeľ Odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky. Počas svojej praxe realizoval reálny výkon štátnej správy a to vydávaním rozhodnutí - stavebné povolenia na vodné stavby a príslušné povolenia podľa vodného zákona a výkonom štátneho dozoru a z toho plynúcich ďalších krokov. Následne na SIŽP vydávanie integrovaných povolení - komplexné povolenia pre prevádzky ako sú prevádzky pre chemický priemysel, poľnohospodársku výrobu, nakladanie s odpadom atď. obsahujúce podmienky podľa osobitných predpisov (voda, odpady, ovzdušie, stavebný zákon atď., výkon environmentálnych kontrol - ukladanie opatrení na nápravu a pokút. Okrem vyššie uvedeného aj kontrola výkonu štátnej správy na jednotlivých inšpektorátoch v rámci SR. Ako hlavný inšpektor na SIŽP koordinovanie činnosti všetkých inšpektorov v rámci SR, metodické usmerňovanie atď. Na MŽP SR ako riaditeľ odboru zodpovednosť za tvorbu právnych predpisov, vydávaní rozhodnutí, komunikácia s EÚ, príprava podkladov pre vedenie MŽP SR atď. Počas celého času aktívna účasť na konferenciách a seminároch ako prednášajúci, prednášanie na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre a Technickej univerzite v Zvolene.

Ing. Alžbeta Bajáková
Ing. Alžbeta Bajáková

Absolventka inžinierskeho štúdia odboru „Architektonické konštrukcie a projektovanie“ na Stavebnej fakulte STU v Bratislave. Energetike sa venuje 4 roky v spoločnosti Delphia. Spoločnosť Delphia poskytuje komplexné služby v oblasti energetiky budov už 12 rokov.

Mgr. Ivan Poruban
Mgr. Ivan Poruban

Zameriava sa na obchodné a občianske právo, stavebné právo a EIA, korporátne právo a M&A, právo nehnuteľností, civilné a správne súdne spory, pracovné právo a BOZP. Je členom SLOVENSKEJ ADVOKÁTSKEJ KOMORY od roku 2011.

 
OBSAH
VESTNÍKY MINISTERSTIEV