dnes je 8.2.2023

On-line časopis: Expert pre stavebné úrady
Produkt manažér

2022.04 Úvodník


Ing. Nadežda Fuksová

Vážení čitatelia,

v aktuálnom čísle časopisu - Expert pre stavebné úrady – sa dočítate o zmene stavebného zákona, ktorej sa budeme venovať v tomto príspevku, táto zmena bola odôvodnená potrebami na zabezpečenie úloh Plánu obnovy. V aktuálnom čísle časopisu sa s ohľadom na pripravované zmeny v legislatíve dočítate o:

• Rozhodnutí o umiestnení stavby

• Záväznom stanovisku

• Územnom stanovisku ako možnej náhrade rozhodnutia o umiestnení stavby

Ako je to v prípade nepovolených stavebných prác podľa zákona o výstavbe? V prípade „nepovolenej stavby” dochádza k porušeniu povinností upravených predpismi verejného práva, a to konkrétne predpisov stavebného práva a správneho práva, pričom porušenie môže dosahovať takú intenzitu, že môže naplniť skutkovú podstatu trestného činu. Za určitých okolností „nepovolená stavba” môže narúšať súkromné vlastnícke právo majiteľa pozemku zastavaného „nepovolenou stavbou” a tak „nepovolená stavba” za určitých okolností môže byť súčasne aj „neoprávnenou stavbou”.

V aktuálnom čísle časopisu sa zaoberáme témou stavebných úradov, avšak poňali sme túto problematiku z viacerých časových úsekov, ktoré vyplývajú z novej stavebnej legislatívy v spojení so zákonom č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a zákonom č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Z praxe prinášame odpovede na tieto otázky z praxe:

• Definícia „dotknutý orgán štátnej správy” a jej praktická interpretácia.

• Stavebný odpad a odpad z demolácií.

V prípade otázok aj v súvislosti s oblasťou stavebníctva a stavebného práva využite bezplatný odpovedný servis, ktorý máte v rámci predplatného k dispozícii.

S prianím príjemného čítania


Ing. Nadežda Fuksová

Odborná redaktorka

Nové v on-line časopise

Články
Novela zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ako reakcia na Plán obnovy?

Nepovolené stavebné práce podľa zákona o výstavbe

Súčasnosť a budúcnosť stavebných úradov

Zmeny na úseku ústrednej štátnej správy od 1.1.2023 - Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Otázky a odpovede
Definícia "dotknutý orgán štátnej správy" a jej praktická interpretácia

Stavebný odpad a odpad z demolácií

S on-line časopisom získavate:

  • orientáciu v neustále sa meniacej problematike stavebníctva a stavebného práva,
  • praktické rady a odporúčania odborníkov pri riešení problémov z Vašej praxe,
  • príklady a riešenia konkrétnych situácií v praxi,
  • nájdete tu úplné znenie právnych predpisov z oblasti stavebného práva,
  • neustále aktualizovaný obsah, aby ste mali prístup len k zaručeným informáciám,
  • bezplatný odpovedný servis,
  • jednoduché vyhľadávanie - obyčajným zadaním kľúčového slova,
  • rady a tipy z praxe autorského kolektívu či konkrétne prípadové štúdie.

Autorský kolektív

JUDr. Milan Sklenár
JUDr. Milan Sklenár

Je hlavným štátnym radcom na sekcii legislatívnej na Ministerstve dopravy a výstavby SR a externý doktorand na katedre správneho a environmentálneho práva na Právnickej fakulte, Univerzity Komenského v BA.

Ing. Mária Hrmová
Ing. Mária Hrmová

Má 12 ročnú prax v oblasti odpadového hospodárstva.  Pomáhať firmám v nakladaní s odpadmi počas jej pôsobenia v rôznych spoločnostiach jej učarovalo natoľko, že som sa rozhodla v tejto oblasti založiť vlastné podnikanie. Podstata jej podnikania spočíva v poskytnutí komplexného zabezpečenia riešení pre firmy v oblasti životného prostredia-odpady ,voda ,ovzdušie . Dokáže zabezpečiť analýzu súčasného stavu nakladania s odpadom u zákazníka a poskytnúť mu komplexný balík služieb. Považuje sa za spoľahlivú a zodpovednú osobnosť.  Roky sa venuje poskytovaniu poradenstva na Slovensku v službách a legislatíve v odpadovom hospodárstve.

Ing. Peter Šimurka
Ing. Peter Šimurka

Má 18-ročnú prax v štátnej správe od radového úradníka na Okresnom úrade, cez inšpektora a vedúceho odboru integrovaného povoľovania a kontroly v Slovenskej inšpekcii životného prostredia až po hlavného inšpektora pre oblasť integrovaného povoľovania a kontroly v Slovenskej inšpekcii životného prostredia. Následne pôsobil ako riaditeľ Odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky. Počas svojej praxe realizoval reálny výkon štátnej správy a to vydávaním rozhodnutí - stavebné povolenia na vodné stavby a príslušné povolenia podľa vodného zákona a výkonom štátneho dozoru a z toho plynúcich ďalších krokov. Následne na SIŽP vydávanie integrovaných povolení - komplexné povolenia pre prevádzky ako sú prevádzky pre chemický priemysel, poľnohospodársku výrobu, nakladanie s odpadom atď. obsahujúce podmienky podľa osobitných predpisov (voda, odpady, ovzdušie, stavebný zákon atď., výkon environmentálnych kontrol - ukladanie opatrení na nápravu a pokút. Okrem vyššie uvedeného aj kontrola výkonu štátnej správy na jednotlivých inšpektorátoch v rámci SR. Ako hlavný inšpektor na SIŽP koordinovanie činnosti všetkých inšpektorov v rámci SR, metodické usmerňovanie atď. Na MŽP SR ako riaditeľ odboru zodpovednosť za tvorbu právnych predpisov, vydávaní rozhodnutí, komunikácia s EÚ, príprava podkladov pre vedenie MŽP SR atď. Počas celého času aktívna účasť na konferenciách a seminároch ako prednášajúci, prednášanie na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre a Technickej univerzite v Zvolene.

Ing. Alžbeta Bajáková
Ing. Alžbeta Bajáková

Absolventka inžinierskeho štúdia odboru „Architektonické konštrukcie a projektovanie“ na Stavebnej fakulte STU v Bratislave. Energetike sa venuje 4 roky v spoločnosti Delphia. Spoločnosť Delphia poskytuje komplexné služby v oblasti energetiky budov už 12 rokov.

Mgr. Ivan Poruban
Mgr. Ivan Poruban

Zameriava sa na obchodné a občianske právo, stavebné právo a EIA, korporátne právo a M&A, právo nehnuteľností, civilné a správne súdne spory, pracovné právo a BOZP. Je členom SLOVENSKEJ ADVOKÁTSKEJ KOMORY od roku 2011.

 
OBSAH
VESTNÍKY MINISTERSTIEV