dnes je 19.1.2022

Input:

Dodržanie lehôt stavebných úradov v roku 2021

1.12.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.04.2.5 Dodržanie lehôt stavebných úradov v roku 2021

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Ako je možné „donútiť” stavebný úrad, aby konal v zákonných lehotách, keď napríklad v máji 2021 prebehlo miestne šetrenie v kolaudačnom procese a boli odovzdané doklady a stavebný úrad do dnešného dňa nevyzval na doplnenie, prerušenie či napísanie samotného rozhodnutia?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Zákon § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.§ 76 - 84, § 105 a nasl. SZ stavebného zákona

Pohľad autora na problematiku:

V prvom rade by som overil, či Váš návrh na začatie kolaudačného konania má všetky predpísané náležitosti. Skúsil by som navštíviť stavebný úrad a so zodpovednou osobou prerokovať a zistiť, že či stavebný úrad nevidí nejaký problém v predloženej dokumentácii. Stavebný úrad by mal v súlade s § 80 stavebného zákona oznámiť účastníkom konania začatie kolaudačného konania najmenej 10 dní