dnes je 20.4.2021

On-line časopis: Expert pre stavebné úrady
Produkt manažér

2021.01 Úvodník


Ing. Nadežda Fuksová

Vážení čitatelia,

v aktuálnom čísle časopisu – Expert pre stavebné úrady – sme pre vás pripravili informácie týkajúce sa rekodifikácie stavebného práva, ktorá nás čaká v nasledujúcom období. Odborné informácie pre vás spracoval JUDr. Milan Sklenár z Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorý sa zameral najmä na rozbor novej právnej úpravy – Stavebného zákona – ktorého legislatívny proces nás v nasledujúcom období čaká.

Od roku 2021 nastali zmeny v povinnostiach v rámci energetickej certifikácie. Dnes už všetky budovy majú byť z hľadiska globálneho ukazovateľa - primárnej energie zatriedené do energetickej triedy A0, čiže by mali byť budovami s takmer nulovou spotrebou energie. Ide o budovy, ktoré by mali na svoju prevádzku spotrebovať nižšie množstvo energie, využívajúc energiu z obnoviteľných zdrojov. Pre budovy, v ktorých sídlia a ktoré vlastnia orgány verejnej moci, bola táto požiadavka platná už od 31. decembra 2018. Pre ostatné budovy táto požiadavka nadobudla platnosť od 31. decembra 2020. Z dlhodobého hľadiska sa stavebné úrady musia vyznať teda i v povinnostiach v rámci stavebných konaní a energetickej certifikácie.

Ing. Peter Šimurka na základe jeho predchádzajúcich dlhoročných praktických skúseností ako riaditeľ Odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky spracoval odborné informácie týkajúce sa stavebného povolenia a posudzovania vplyvov na životné prostredie v kontexte stavebného zákona. Pravidelne sa i v nasledujúcich číslach časopisu bude venovať posudzovaniu vplyvov na životné prostredie v kontexte stavebného zákona, kde prinesie pracovníkom stavebných úradov veľa nových poznatkov a zaujímavostí.

Ako je to so stavebným odpadov z hľadiska už tak komplikovanej právnej úpravy? Odborné informácie, ktoré sa sústreďujú na objasnenie stavebného odpadu, recyklátu, dokumentácie k stavebnému odpadu a povinnostiach stavebníka z hľadiska stavebného odpadu spracovala Ing. Mária Hrmová.

Účastníctvo v povoľovacích konaniach a dotknutá verejnosť v konaní EIA je z hľadiska i samotného správneho konania komplikovaná téma. V článku od Mgr. Ivana Porubana sa dočítate o účastníctve v správnom konaní a v jednotlivých povoľovacích konaniach podľa Stavebného zákona.

V praktických riešeniach nájdete odpovede na tieto odborné otázky z praxe:

 • Lehoty stavebného konania počas núdzového stavu v roku 2021.

 • Nahrávanie priebehu pojednávania z pohľadu stavebného zákona v roku 2021.

 • Oznámenie o začatí územného konania rozsiahlej výstavby z pohľadu stavebného zákona v roku 2021.

S prianím príjemného čítania


Ing. Nadežda Fuksová
odborná redaktorka

Nové v on-line časopise

Články
Variantné riešenia rekodifikácie stavebného práva v zmysle Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2020-2024

Energetický certifikát a budovy s takmer nulovou potrebou energie

Stavebné povolenie v roku 2021

Recyklácia a možnosti spracovania stavebného odpadu

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie v kontexte stavebného zákona - I. časť

Účastníctvo v povoľovacích konaniach a dotknutá verejnosť v konaní EIA

Otázky a odpovede
Lehoty stavebného konania počas núdzového stavu v roku 2021

Nahrávanie priebehu pojednávania z pohľadu stavebného zákona v roku 2021

Oznámenie o začatí územného konania rozsiahlej výstavby z pohľadu stavebného zákona v roku 2021

S on-line časopisom získavate:

 • orientáciu v neustále sa meniacej problematike stavebníctva a stavebného práva,
 • praktické rady a odporúčania odborníkov pri riešení problémov z Vašej praxe,
 • príklady a riešenia konkrétnych situácií v praxi,
 • nájdete tu úplné znenie právnych predpisov z oblasti stavebného práva,
 • neustále aktualizovaný obsah, aby ste mali prístup len k zaručeným informáciám,
 • bezplatný odpovedný servis,
 • jednoduché vyhľadávanie - obyčajným zadaním kľúčového slova,
 • rady a tipy z praxe autorského kolektívu či konkrétne prípadové štúdie.

O autoroch

JUDr. Milan Sklenár

Poverený vykonávaním funkcie vedúceho oddelenia všeobecnej legislatívy na Ministerstve dopravy a výstavby SR a externý doktorand na katedre správneho a environmentálneho práva na Právnickej fakulte, Univerzity Komenského v BA.

Ing. Mária Hrmová

Má 12 ročnú prax v oblasti odpadového hospodárstva. Pomáhať firmám v nakladaní s odpadmi počas môjho pôsobenia v rôznych spoločnostiach mi učarovalo natoľko, že som sa rozhodla v tejto oblasti založiť vlastné podnikanie. Podstata môjho podnikania spočíva v poskytnutí komplexného zabezpečenia riešení pre firmy v oblasti životného prostredia-odpady ,voda ,ovzdušie . Dokáže zabezpečiť analýzu súčasného stavu nakladania s odpadom u zákazníka a poskytnúť mu komplexný balík služieb. Považuje sa za spoľahlivú a zodpovednú osobnosť. Roky sa venujem poskytovaniu poradenstva na Slovensku v službách a legislatíve v odpadovom hospodárstve.

Ing. Peter Šimurka

Má 18-ročnú prax v štátnej správe od radového úradníka na Okresnom úrade, cez inšpektora a vedúceho odboru integrovaného povoľovania a kontroly v Slovenskej inšpekcii životného prostredia až po hlavného inšpektora pre oblasť integrovaného povoľovania a kontroly v Slovenskej inšpekcii životného prostredia. Následne pôsobil ako riaditeľ Odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky. Počas svojej praxe realizoval reálny výkon štátnej správy a to vydávaním rozhodnutí - stavebné povolenia na vodné stavby a príslušné povolenia podľa vodného zákona a výkonom štátneho dozoru a z toho plynúcich ďalších krokov. Následne na SIŽP vydávanie integrovaných povolení - komplexné povolenia pre prevádzky ako sú prevádzky pre chemický priemysel, poľnohospodársku výrobu, nakladanie s odpadom atď. obsahujúce podmienky podľa osobitných predpisov (voda, odpady, ovzdušie, stavebný zákon atď., výkon environmentálnych kontrol - ukladanie opatrení na nápravu a pokút. Okrem vyššie uvedeného aj kontrola výkonu štátnej správy na jednotlivých inšpektorátoch v rámci SR. Ako hlavný inšpektor na SIŽP koordinovanie činnosti všetkých inšpektorov v rámci SR, metodické usmerňovanie atď. Na MŽP SR ako riaditeľ odboru zodpovednosť za tvorbu právnych predpisov, vydávaní rozhodnutí, komunikácia s EÚ, príprava podkladov pre vedenie MŽP SR atď. Počas celého času aktívna účasť na konferenciách a seminároch ako prednášajúci, prednášanie na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre a Technickej univerzite v Zvolene.

Ing. Alžbeta Bajáková

Absolventka inžinierskeho štúdia odboru „Architektonické konštrukcie a projektovanie“ na Stavebnej fakulte STU v Bratislave. Energetike sa venuje 4 roky v spoločnosti Delphia. Spoločnosť Delphia poskytuje komplexné služby v oblasti energetiky budov už 12 rokov.

Mgr. Ivan Poruban

Zameriava sa na obchodné a občianske právo, stavebné právo a EIA, korporátne právo a M&A, právo nehnuteľností, civilné a správne súdne spory, pracovné právo a BOZP. Je členom SLOVENSKEJ ADVOKÁTSKEJ KOMORY od roku 2011.

 
OBSAH
VESTNÍKY MINISTERSTIEV